fbpx

Insights

Keep up to date with business trends and innovation technology
to unlock idea and drive your business

#Data x
...
29 June 2022

ปฏิวัติข้อมูลองค์กรด้วย “Data Architecture” รับมือความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลขยะ

“Garbage in – Garbage Out (GIGO) หมายถึง ป้อนขยะเข้ามา ก็จะได้ขยะออกไป” เป็นนิยามที่มักพบได้บ่อยในโลกของ Computer Science และ Data Analytics ที่สะท...