fbpx

Insights

Keep up to date with business trends and innovation technology
to unlock idea and drive your business

#Technology Trends x
...
15 July 2022

4 ความท้าทายใหม่ที่ CIO ต้องรับมือในปี 2022

ปัจจุบัน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรล...