fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Covid-19 x
...
8 มกราคม 2021

Privacy หรือ Security ผ่านมุมมอง Digital Transformation

จากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงนี้ ทำให้หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของ Timeline ผู้ป่วย เพื่อที่จะได้สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขอ...