fbpx
Blogs 4 December 2020

4 ปัจจัยความสำเร็จ Digital Transformation

ขณะนี้ Digital Transformation กลายเป็นหนทางรอดของหลาย ๆ ธุรกิจ หลังเผชิญวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา และต้องหาทางรับความไม่แน่นอนที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอีกในอนาคต แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์ม ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับปัจจัย 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

black and whites logo

1. ข้อมูล

องค์กรที่ล้มเหลวในการทรานส์ฟอร์มส่วนใหญ่ ยังไม่มีมาตรการหรือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งปัญหามาจากการไม่สื่อสารกันอย่างชัดเจนระหว่างฝ่ายไอทีและฝ่ายปฏิบัติการ

2. กระบวนการ

การยึดติดกับแนวคิดแบบลำดับชั้น โดยมองแค่หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส่วนๆ และขาดการมองภาพรวมแบบบูรณาการ (end-to-end) รวมถึงการสร้างกระบวนการทำงานขององค์กรแบบ cross-functional 

3. เทคโนโลยี

น่าเศร้าที่หลายองค์กรมอง Digital Transformation ว่าเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวและเน้นทุ่มเม็ดเงินลงในเทคโนโลยีที่มีกระแสมาแรง โดยปราศจากการศึกษาและความเข้าใจเทคโนโลยีนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น IoT บล็อกเชน Data Lake จนถึงปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

4. ความสามารถในการรับมือความเปลี่ยนแปลง

หัวใจสำคัญของการทำ Digital Transformation ต้องเริ่มจากตัวบุคลากรในองค์กรที่พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง หมายความว่าต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยืดหยุ่น เปิดกว้าง พร้อมปรับตัวได้ตลอดเวลา