fbpx
Blogs 17 February 2021

ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ วิสัยทัศน์ต้องมาพร้อมกลยุทธ์

คุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญจากการบรรยายได้ดังนี้

โลกธุรกิจปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายเพิ่มขึ้น ทำให้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหารายได้เพื่อความอยู่รอด แต่รู้หรือไม่ว่าการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการตั้งวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ชัดเจน กล่าวคือมองตัวเองอย่างไรในอนาคตอันไกล (ระยะ 10 ปีขึ้นไป) จึงต้องพยายามปรับตัวไปในแนวทางนั้นโดยไม่หลุดจากกรอบที่วางไว้ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และนำมาซึ่งการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น 3 ทางลัดในการสื่อสารวิสัยทัศน์ไปยังพนักงานทุกระดับจึงมีความสำคัญ 

  1. ตั้งเป้าหมายร่วมกันและวัดผล : ต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ด้วยการสร้างรูปแบบการวัดผลที่ยึดโยงกับ KPI เงินโบนัส หรือค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
  2. เสริมทักษะรอบด้านให้พนักงาน : เพื่อให้พนักงานทำงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนเข้าใจว่าจากขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน จะมุ่งไปสู่เป้าหมายในอนาคตขององค์กรได้อย่างไร ขณะที่ผู้บริหารต้องวางบทบาทเป็น Role Model เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนั้นสามารถบรรลุผลได้จริง
  3. สร้างแรงบันดาลใจ : เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะตอกย้ำวิสัยทัศน์ขององค์กรผ่านรูปแบบ Story Telling เพื่อสร้างความฮึกเหิมและแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคนอยากสร้าง Success Stories เป็นของตนเอง

อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต้องมาพร้อมกับกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพราะทุกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่หยุดนิ่ง กรอบกลยุทธ์ขององค์กรจึงควรกำหนดเป็นระยะสั้น – กลาง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และต้องหมั่นทบทวนกลยุทธ์นั้นอย่างสม่ำเสมอ


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bluebik ได้ที่

Website – www.bluebik.com
Facebook – facebook.com/bluebikgroup
Twitter – twitter.com/bluebik
Instagram – instagram.com/bluebikgroup
Linkedin – linkedin.com/company/bluebik