fbpx

CCTV Privacy Notice

Bluebik is trusted by leading organizations

We offer to build the team from scratch with real test-run
and ensuring smooth transfer to permanent team.

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

1. บทนำ

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บลูบิค” หรือ “เรา”) กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณอาคาร/สิ่งอำนวยความสะดวก/สถานที่สำนักงาน (“พื้นที่”) ของเรา เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน
 2. เพื่อการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น
 3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ ดำเนินคดีทางกฎหมาย
 4. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์
 5. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน
 6. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายในคดีแรงงาน
 7. เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่อื่นๆตามกฎหมายของเราที่เราเห็นว่าการใช้ระบบกล้องวงจรปิด เป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่เหล่านั้นได้

3. วิธีการและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เราทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้บริเวณพื้นที่ที่เราเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ และจะมีการจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก โดยระบบกล้องวงจรปิดของเราเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราทำการเฝ้าดูผ่านอุปกรณ์ ยกเว้นในกรณีที่อุปกรณ์/ระบบเกิดความขัดข้อง และ/หรือต้องทำการซ่อมบำรุง

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้
– ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหวของท่าน
– ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

ทั้งนี้ เราไม่ได้มีการบันทึกเสียงและจะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องน้ำ เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านระบบกล้องวงจรปิด เว้นแต่ การเปิดเผยต่อบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของเรา หรือเป็นกรณีที่เรามีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกบันทึกไว้ในระบบกล้องวงจรปิดของเรา ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้)

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียด
1สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านและอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ เฉพาะข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ เรา จะจัดส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เรา ได้รับคำขอ และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในบางกรณีเรา อาจทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
2สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการขอให้เรา ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีอัตโนมัติ และมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรา ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
3สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้ เช่น ในกรณีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
4สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เรา หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 2. เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเรา ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ต่อไป
 3. เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเรา ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิเสธได้
 4. เมื่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ หรือไม่
 2. เป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลายเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านขอให้ระงับแทน
 3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านยังมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 4. เมื่อเราอยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิในการปฏิเสธคำขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมหากเป็นกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เมื่อการถอนความยินยอมนั้นถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เรา ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
7สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเราต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่เรา หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเรา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่ออกตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่านตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่ท่านได้แจ้งให้เราติดต่อท่านกลับ

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิด เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยนับจากวันบันทึกข้อมูล เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการลบโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามเราอาจทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดเป็นระยะเวลานานขึ้น หากมีเหตุอันสมควร เช่น จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีมีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะ หรือมีข้อมูลระบบกล้องวงจรปิดบางอย่างซึ่งต้องทำการเก็บรักษาไว้สำหรับการดำเนินการต่อเหตุการณ์บางเรื่อง หรือเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการใช้สิทธิตามกฎหมาย เป็นต้น

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายขั้นต่ำตามที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bluebik.com โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้ายซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา หากมีกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว เราจะทำการแจ้งท่านเพิ่มเติม

9. การติดต่อสอบถาม 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือใช้สิทธิของท่านตามประกาศฉบับนี้ได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

 • บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  หรือ โทร (+66) 2-636-7011 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:30-18:30 น
 • [email protected]

ปรับปรุงล่าสุด และประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565