fbpx
Insights 31 May 2024

ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับ Data Strategy

ปัจจุบัน ข้อมูลได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความได้เปรียบให้องค์กร ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการดำเนินงาน ลดความผิดพลาด บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรให้ดีขึ้น ไปจนถึงช่วยประกอบการตัดสินใจให้เฉียบคมกว่าเดิมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดการสร้างนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

อย่างไรก็ตาม การนำข้อมูลไปสร้างมูลค่าทางธุรกิจจำเป็นต้องผ่านกระบวนการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมองค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับการวางกลยุทธ์การใช้ข้อมูล หรือ Data Strategy เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปสร้างผลลัพธ์ได้จริง ซึ่งหากองค์กรมีการวางกลยุทธ์การใช้ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ย่อมสามารถเพิ่มศักยภาพของธุรกิจได้ในระยะยาว

แน่นอนว่าการสร้าง Data Strategy เป็นกระบวนการที่ท้าทายและมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้การวางกลยุทธ์ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น

 👉 ขาดเป้าหมายธุรกิจ (Business Objective)

การขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำข้อมูลไปใช้งาน ทำให้ขาดทิศทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งผลตั้งแต่ทำให้องค์กรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งไม่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายของธุรกิจในภาพรวม

👉 ขาดแนวทางด้าน Data Governance 

การขาดแนวทางบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้ไม่สามารถวางกลยุทธ์การใช้ข้อมูลให้สร้างผลลัพธ์ได้ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับ Data Governance หรือธรรมาภิบาลข้อมูล ที่เป็นการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดทิศทาง ควบคุม ให้ข้อมูลมีคุณภาพที่ดี

👉 ขาดการรวมศูนย์ข้อมูล (Consolidated Data) 

ความหลากหลายของแหล่งข้อมูล ประเภทข้อมูล วิธีการจัดเก็บ รวมไปถึงความกระจัดกระจายของข้อมูลภายในองค์กร ทำให้องค์กรไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังส่งผลต่อเรื่องคุณภาพของข้อมูล เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรมีความถูกต้องมากแค่ไหน กุญแจการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจจึงต้องมีการรวมศูนย์ข้อมูล เพื่อสร้างระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ เป็นหนึ่งเดียวไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้สามารถหา Insight ได้นั่นเอง  

👉 ขาดการสร้าง Data-Driven Culture

หากขาด Data-Driven Culture ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาใช้ช่วยตัดสินใจทางธุรกิจ ข้อมูลที่ผ่านการเก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์มาจะไม่ถูกนำไปใช้จริง ดังนั้น องค์กรจึงควรส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ 

📌 4 แนวทางปิดจุดอ่อนการสร้าง Data Strategy

1. กำหนด KPI ที่ชัดเจน 

เพื่อไม่ธุรกิจติดหล่มเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีทิศทางในการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม องค์กรควรกำหนด KPI อย่างชัดเจนก่อนลงมือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถวัดผลได้ว่ากระบวนการและแนวทางการนำข้อมูลไปใช้ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้ธุรกิจได้จริงมากแค่ไหน

2. วางแนวทางด้าน Data Governance

การวางแนวทางด้าน Data Governance มีเป้าหมายเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลภายในองค์กรให้ชัดเจน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประเภทธุรกิจ เนื่องจากแต่ละองค์กรมีแหล่งที่มาของข้อมูลไม่เหมือนกัน รวมถึงประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านข้อมูลก็มีความแตกต่างกัน สำหรับการแนวทางด้าน Data Governance สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1. นโยบายการดูแลข้อมูล (Data Policy) 2. กลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบดูแลจัดการข้อมูล (Data Governance Team) และ 3. กระบวนการจัดการข้อมูล (Process)

3. สร้างแพลตฟอร์มรวมศูนย์ข้อมูล (Consolidated Data Platform) 

Consolidated Data Platform ที่รวมศูนย์ข้อมูลในองค์กรไว้ที่เดียวกัน จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสะดวก นำข้อมูลไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจมองเห็นภาพรวมและมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกิจ ทำความเข้าใจเทรนด์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

4. สร้าง Data-Driven Culture

การสร้าง Data-Driven Culture ต้องทำให้ทุกคนมองว่าข้อมูลคือทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ (Strategic asset) ซึ่งสามารถช่วยสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจ เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเปิดทางสู่การสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆ โดยสิ่งแรกต้องเริ่มที่ Mindset ด้วยการทำให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการนำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการทำงานและการตัดสินใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนา Skillset ของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นทักษะการทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้น หรือวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการนำข้อมูลมาใช้งาน เช่น Data Visualization Tools

แม้การสร้าง Data Strategy ที่เป็นการวางกลยุทธ์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากมีเป้าหมายและแนวทางที่เหมาะสม กลยุทธ์ย่อมสร้างผลลัพธ์ได้จริง สำหรับธุรกิจที่ต้องการวางกลยุทธ์ด้าน Data & AI เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตให้องค์กร Bluebik มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data & Advanced Analytics ที่สามารถให้บริการโซลูชันครบวงจรและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ไปจนถึงการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

ติดต่อเราสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ 

[email protected] 

☎ 02-636-7011

ขอบคุณข้อมูลจาก erp.today, confiz