fbpx
Hall of Fame 28 พฤศจิกายน 2023

บลูบิค (BBIK) คว้ารางวัล ‘Best Investor Relations Awards’ จากเวที SET Awards 2023

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร นำโดย นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน คุณพิมพ์วิสาข์ เทียนศรี ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และคุณภัทราภรณ์ ศรีอุเทนชัย ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร  คว้ารางวัล SET Awards 2023 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ พิจารณาจากศักยภาพการให้ข้อมูลธุรกิจที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และการพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น

สำหรับรางวัล SET Awards 2023 มีขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย