fbpx
บทความ 7 มิถุนายน 2022

ปรับกระบวนทัพการทำตลาดด้วย Marketing Transformation รับมือการแข่งขันทางธุรกิจในโลกเศรษฐกิจดิจิทัล

หาก การทำการตลาด (Marketing) คือ การตอบสนองความต้องการผู้บริโภคด้วยคุณค่าอะไรบางอย่างได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถสร้างผลกำไรได้ ด้วยเหตุนี้ การที่ภาคธุรกิจสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค นั่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง 

​แต่การเข้าถึงความต้องการผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องแม่นยำในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น “ไม่ง่ายเลย” นอกจากสินค้าและบริการที่โดนใจแล้ว การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจห้ามละเลย และนี่คือเหตุผลว่าทำไมองค์กรจึงจำเป็นต้องทำ “Marketing Transformation” กระบวนการทำการตลาดที่มี Data เป็นพื้นฐานสำคัญในการปูทางสู่โมเดลทางการตลาดที่สามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจด้วย Data Management Ecosystem พร้อมปลดล็อคขีดความสามารถในการทำ Marketing Automation & Artificial Intelligence (AI) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนทางการตลาด และสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถก่อให้เกิด Incremental Growth ให้กับธุรกิจได้อีกด้ว

2022-05-27 info Marketing Transformation-03.png

ทำความรู้จัก Marketing Transformation 

Marketing Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการตลาดทั้งหมดด้วย กระบวนการคิด เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งการทำ Marketing Transformation นั้นสามารถแก้ไขปัญหา หรือ Pain Point ที่หลายองค์กรกำลังประสบอยู่ ดังต่อไปนี้  

 1. สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและยากที่จะตามทัน  
 2. แม้หลายองค์กรจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในโลกของการทำธุรกิจแล้วแต่กลับไม่รู้ว่าควรเริ่มเปลี่ยนแปลงจากจุดไหนก่อน 
 3. ไม่เห็นภาพธุรกิจที่ชัดเจนในระยะยาว และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการทำ Digital Transformation สำหรับแบรนด์ตนเอง 
 4. Creative Partner ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือ Digital Transformation  
 5. Tech Partner ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดและธุรกิจ  
 6. ล้มเหลวในการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการตลาด  

ลำดับขั้นการเช็คสุขภาพองค์กรก่อนทำ Marketing Transformation   

โดยทั่วไปแล้วแต่ละองค์กรมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนไม่เท่ากัน บางองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่หลายองค์กรอาจต้องใช้เวลา ดังนั้น “บลูบิค” จึงได้จัดทำ 4 ลำดับขั้นสำหรับเช็คสุขภาพและความพร้อมขององค์กรก่อนทำ Marketing Transformation ดังต่อไปนี้  

 1. Marketing Primitive Approach เป็นลำดับขั้นขององค์กรที่ยังทำการตลาดแบบ Mass Marketing ไม่มีการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามลักษณะเฉพาะ หรือ Segmentation เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน Mass Media เป็นหลัก นอกจากนี้ยังใช้ Raw Data ข้อมูลจาก Third Party เช่น บริษัทวิจัย และใช้ประสบการณ์การทำงานเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ  
 1. Marketing Digitization Approach เป็นลำดับขั้นขององค์กรที่ทำการตลาดโดยใช้ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่ถึงขั้นที่มีการทำ Personalized Marketing ที่ครอบคลุมการใช้ข้อมูลทางการตลาดทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ในลำดับขั้นนี้องค์กรจะเริ่มมีจัดเก็บข้อมูลไปยังฐานข้อมูลกลางแต่ยังไม่ได้ทำการเชื่อมฐานข้อมูล แต่ถือได้ว่าเริ่มมีการบริหารจัดการข้อมูลในระดับหนึ่ง  
 1.  Marketing Digitalization เป็นลำดับขั้นที่องค์กรได้นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ทำการตลาดทั้งในแง่ของการสร้าง Personalized Experience และ Cross Promotion เพื่อโปรโมทสินค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยมีระบบ Back Office ในการทำ Personalized Cross-Channel รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร สร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีให้กับลูกค้า ลดต้นทุนในการบริหารงานและต้นทุนด้านเวลาลง ยกตัวอย่างเช่น Chatbot, Data Analytics Tools, และ ERP เป็น  
 1. Marketing Transformation เป็นลำดับขั้นที่หลายองค์กรตั้งเป้าหมายหรือกำลังมุ่งไปสู่จุดนี้ ที่มีสามารถทำการตลาดแบบ Personalized Omni Channel ในการรับส่งข้อมูล วิเคราะห์ จนถึงการจัดเก็บข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น Netflix หรือ Facebook ที่สามารถส่งต่อประสบการณ์การใช้งานแบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้า ได้ทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งรูปแบบออนไลน์จนถึงออฟไลน์ และเรียลไทม์ ซึ่งการมอบประสบการณ์แบบ Seamless Marketing ได้นั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย นั่นคือ Automation และ AI ในการวิเคราะห์และประมวลผลพฤติกรรม จนนำไปสู่กระบวนการนำเสนอสินค้าและบริการ และสร้างประสบการณ์ได้ตรงตามความต้องการราวกับเข้าไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภค 

อยากทำ Marketing Transformation เริ่มจากตรงไหน?

 1. Marketing Digitization การเปลี่ยนข้อมูลและรูปแบบการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบงานพิมพ์ (Physical Hard Copy) หรือ Analog ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมใช้งาน  
 1. Marketing Digitalization การใช้ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาด อาทิ Marketing Analytics Tools หรือ การเก็บข้องมูลต่างๆ มาประกอบการใช้งาน หรือเตรียมพร้อมสำหรับการทำ Digital Ecosystem  
 1. Marketing Transformation การควบรวมขั้นตอนการทำงานตั้งแต่หลังบ้านและหน้าบ้านโดยมี Key Message คือ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้ Concept ว่า “We Change Because They Changed, Not We Change Because We Want to Change”  

การรู้สถานะปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ เปรียบได้กับองค์กรที่รู้จุดยืนในปัจจุบันจะสามารถกำหนดทิศทางสำหรับก้าวต่อไปได้อย่างถูกต้องในอนาคต และเป็นการปูทางไปสู่การเป็น Data-Driven Organization ที่สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจไร้พรมแดนได้อย่างแข็งแกร่ง