fbpx
ข่าวสารและกิจกรรม 3 พฤศจิกายน 2022

BBIK โชว์สกิลบริหารจัดการโดดเด่น
คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR Score) “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว
พร้อมรับ 100 คะแนนเต็ม จัดประชุม AGM ยอดเยี่ยม

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร พิสูจน์ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบรอบ 1 ปี โดยได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2565 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 751 บริษัท ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บลูบิค ยังสามารถคว้า 2 รางวัลในงาน SET Awards 2022 มาครองได้สำเร็จ ได้แก่ รางวัลบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovative Company Awards) จากการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม LISMA: LINE as SAP Mobile Application ที่เชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเป็นโซลูชันให้กับผู้ใช้งาน SAP และรางวัลยอดเยี่ยมด้านการระดมทุนในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (Deal of the Year Awards)