ทีมงาน Digital Excellence and Delivery พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านไอทีแบบครบวงจรตั้งแต่รากฐาน พร้อมนำเสนอดิจิทัลโซลูชัน เพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานให้องค์กรธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขัน

...
1 มิถุนายน 2021

Agile Waterfall หลักไฮบริดบริหารงาน อุดช่องโหว่-เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรยุคใหม่

ด้วยบริการของ Bluebik ช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

• มีแผนกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ โดยสามารถระบุความต้องการออกมาเป็นผลสำเร็จภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
• ระบบต่างๆ รวมทั้ง IT Architecture จะมีความทันสมัยสามารถเชื่อมต่อระหว่างกันได้อย่างไร้รอยต่อซึ่งเป็นผลมาจาก Roadmap ที่ลงลึกทุกรายละเอียดที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร
• มี Operating models ที่ทันสมัยและรูปแบบการดำเนินงานที่เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิต คุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
• แนวทางการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกับการกำหนดลำดับความสำคัญก่อนหลังเชิงกลยุทธ์ (Strategic Priorities)

Bluebik มุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชันและกลยุทธ์ด้านดิจิทัล รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่เสริมแกร่งทางธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

ตัวอย่างความสำเร็จที่บลูบิคช่วยองค์กรลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย:

• พัฒนาเครื่องมือประเภท rule-based เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแบนเนอร์โฆษณาบนทุกช่องทางดิจิทัลให้สามารถจัดการกับ traffic ที่มีปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 10,000+ คำขอต่อวัน
• พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สามารถส่งมอบและบริหารโครงการที่จำเป็นสำหรับคู่ค้าและลูกค้า รวมทั้งสร้างระบบ หลังบ้านให้สามารถจัดการโครงการตามเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• ประเมินศักยภาพแพลตฟอร์มดั้งเดิมและประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมใหม่บนพื้นฐานมาตรฐาน WEB3.0
• ปรับแพลตฟอร์มดั้งเดิมของเครื่องมือบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์แบบ Cross-Channel โดยการขยาย MEAN Stack Framework
• ออกแบบและสร้างประสบการณ์ที่ดีของการให้บริการภายในร้านค้าผ่านการพัฒนา Portal ที่เก็บข้อมูลลูกค้าให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างเรียลไทม์ให้กับผู้นำด้านโทรคมนาคมรายใหญ่แห่งหนึ่งที่มีสาขามากกว่า 1,100 สาขาและมีจำนวนพนักงานมากกว่า 10,000 คนที่ต้องใช้งาน Portal ดังกล่าว
• ประยุกต์และติดตั้งระบบการจัดการการสื่อสารแบบดิจิทัลบนคลาวด์ให้กับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีปริมาณมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ
• พัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Web Responsive ให้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและการให้บริการลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัยเพื่อการเดินทาง

บริการที่เรามีให้:

การออกแบบกลยุทธ์ด้านไอที

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการจัดการสารสนเทศ (Information Management) ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับองค์กรดิจิทัลในปัจจุบัน โดยบริการนี้จะมุ่งเน้นไปที่แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอทีที่ช่วยผลักดันโครงการและผลิต IT Initiatives ให้สามารถแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้จริง

การออกแบบสถาปัตยกรรมไอที

บลูบิคจะทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นใจใน IT Architecture ขององค์กรว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติงาน Application Inventories และเทคโนโลยี เป็นหลัก

ทบทวนความปลอดภัยด้านไอที

เพื่อปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าขององต์กร บลูบิคจะเข้าไปช่วยทำหน้าที่ในการทบทวนมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

การประเมินความสามารถด้านไอที

ประเมินความสามารถและศักยภาพด้านไอทีและค้นหาช่องว่างเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบสนองกับยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

DevOps

ด้วยทีมงาน DevOps ที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพจากบลูบิค จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วโดยมีความเสี่ยงที่ลดลง