บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ทำหน้าที่จัดลำดับความสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับโครงการริเริ่ม (Initiative) ขององค์กร รวมถึงการช่วยให้องค์กรสามารถจัดวางสถาปัตยกรรมทางธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคต

...
11 เมษายน 2022

10 Checklist เมื่อต้องทำ Vendor Selection ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา

ด้วยบริการของ Bluebik ช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

• เร่งกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองการเติบโตทางธุรกิจที่พร้อมด้วยความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ
• เพิ่มความรวดเร็วและความสามารถของฝ่ายงานด้านปฏิบัติการที่ช่วยให้การทำงานสอดคล้องกับภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
• ค้นหาข้อมูลสำคัญจากงานด้านปฏิบัติการขององค์กรเพื่อช่วยให้สามารถดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มขีดความสามารถในการคาดการณ์ความก้าวหน้าด้านต่างๆของโครงการ ทั้งในมุมงบประมาณ กรอบระยะเวลา และทรัพยากร

Bluebik มุ่งมั่นส่งมอบแนวทางปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับองค์กรธุรกิจที่ตรงตามความต้องการที่สุด รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร ในขณะเดียวกันยังช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างความสำเร็จที่บลูบิคช่วยองค์กรลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย:

• ออกแบบโครงสร้างการทำงาน Program Management Office ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ที่ช่วยให้โครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลา
• บริหารโครงการทั้งเชิงกลยุทธ์และเชิงระบบที่ช่วยส่งมอบโครงการให้สำเร็จภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม
• ประเมินศักยภาพของกระบวนการและความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อระบุช่องโหว่และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้โครงการสามารถตอบสนองความต้องการเชิงกลยุทธ์
• จัดลำดับความสำคัญในการปรับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Transformation) รวมทั้งพัฒนาแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Transformation Roadmap) และกำกับดูแลโครงการ (Project Governance) เพื่อเพิ่มความพร้อมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ (Process Transformation) ที่ผสมผสานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการที่ไม่จำเป็นออก
• ออกแบบและพัฒนาแนวนโยบายด้านการปฏิบัติการ (Operational Policy and Procedure) เพื่อให้กิจกรรมทางธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

บริการที่เรามีให้:

PMO Transformation

ด้วยทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ของบลูบิค ทีมงานจะทำหน้าที่จัดตั้งหน่วยงาน PMO (Program Management Office) เพื่อบริหารจัดการโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางแผนไว้และต้องมั่นใจว่าโครงการนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นก่อนส่งมอบกลับให้บุคลากรภายใน

Program Delivery and Acceleration

บลูบิคจะเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน โดยทีมงานล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในข้อจำกัดในอุตสาหกรรมขององค์กรลูกค้าที่แตกต่างกันเพื่อการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด

ประเมินประสิทธิภาพธุรกิจ

บลูบิคสามารถประเมินกิจกรรมทางธุรกิจหลักขององค์กรเพื่อเป็นการค้นหาแนวทางการปรับปรุงและให้ได้มาซึ่งแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อเริ่มแผนการดำเนินการที่เหมาะสม

Business Process Transformation

ทีมที่ปรึกษาของบลูบิคจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเพื่อปรับกระบวนการทางธุรกิจให้มีความทันสมัยผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเสริมศักยภาพการทำงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดการบูรณาการสูงสุด