Bluebik ช่วยองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนอัตราการเติบโตผ่านการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ต่างๆ ที่ผสานความเชี่ยวชาญของบุคลากรและสุดยอดเครื่องมือทางการจัดการระดับโลกเพื่อค้นหาปัจจัยความสำเร็จ ทั้งนี้การให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการของบลูบิคมีในหลากหลายด้าน ดังนี้:
• การเพิ่มประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานของธุรกิจ

• การออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์
• การวิเคราะห์แนวทางเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ
• การทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชัน
• การวิจัยด้านการตลาด
• และอื่น ๆ...

...
28 กุมภาพันธ์ 2022

Disruptive Growth กลยุทธ์สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด พลิกชะตาธุรกิจจากผู้รอดวิกฤตสู่ผู้ชนะ

ด้วย Bluebik ลูกค้าของเราสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

• ตัดสินใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการเติบโตและสร้างธุรกิจหลักใหม่ รวมทั้งเฟ้นหากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่ออนาคต การจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่าเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุน
• มีแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อไม่สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
• การทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจได้ว่ากลยุทธ์ขององค์กรลูกค้าจะเป็นไปตามที่วางไว้
• ความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าจะมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นที่ผ่านการทำงานที่เข้มข้นและแม่นยำ
Bluebik มุ่งมั่นที่จะส่งมอบกลยุทธ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะองค์กรให้กับลูกค้าเพื่อการค้นหาโอกาสการเติบโตใหม่ๆ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นเพื่อการกำหนดทิศทางธุรกิจที่ไม่ซ้ำใคร โดยบลูบิคจะทำหน้าที่ค้นหาปัจจัยความสำเร็จและกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับองค์กร

ตัวอย่างความสำเร็จที่บลูบิคช่วยองค์กรลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย:

• ออกแบบกลยุทธ์ Omnichannel ที่ช่วยแบรนด์ให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architecture) และผลิต Clickable Prototype ที่สามารถทดลองกดใช้งานบนหน้าจอจริง
• ออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าทั้งรูปแบบดิจิทัลและกายภาพ (Digital and physical customer experience blueprint) รวมทั้งออกแบบแผนงานในการดำเนินงานให้สามารถนำไปใช้ได้จริง (Roadmap)
• สร้างแบบจำลองกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy Model) สำหรับร้านอาหารต้นแบบและออกแบบ Loyalty Program ผ่านกระบวนการออกแบบที่ทำให้ผู้ใช้งานสนุกสนาน (Gamification) เพื่อเจาะฐานตลาดใหม่ๆ
• สร้างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนปรับโครงสร้างองค์กร และแผนพัฒนาบุคลากรให้กับธนาคารชั้นนำของประเทศไทย
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Model) การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน การออกแบบกลยุทธ์ดิจิทัล การออกแบบระบบการทำงานอัตโนมัติ (Workflow Automation) และการทำ Data Analyticsวิเคราะห์ข้อมูล
• ช่วยพัฒนาแผนให้กับธนาคารแห่งหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งรวมถึงคำแนะนำด้านการดูแลภาพลักษณ์ และการออกแบบกลยุทธ์เพื่อหาลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition และการรักษาลูกค้า (Customer Retention)
• พัฒนาแผนธุรกิจและออกแบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (Go-to Market Strategy) รวมทั้งออกแบบแผนงาน ที่มีรายละเอียดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง (Technologically Advanced Products Roadmap)
• พัฒนาแผน Digital Transformation สำหรับการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ

บริการของ Bluebik ประกอบด้วย:

บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ (Strategy)

ด้วยสุดยอดเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการจากทั่วโลกและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ผนวกกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่โดดเด่น จะช่วยให้องค์กรลูกค้าสามารถแข่งขันทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

อ่านต่อ

บริการให้คำปรึกษาด้านการทรานส์ฟอร์ม (Transform)

องค์กรที่กำลังแข่งขันเพื่อช่วงชิงความเป็นผู้นำ Bluebik จะช่วยกำหนดทิศทางดิจิทัลเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปยืนแถวหน้าได้ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจในปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการขาย (Marketing and Sales)

เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด บลูบิคจึงใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวิเคราะห์และเฟ้นหาความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงรวมทั้งแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นได้ตรงจุดเพื่อให้องค์กรสามารถวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

บริการด้านอื่น ๆ

Bluebik ยังนำเสนอบริการอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย

อ่านต่อ