fbpx

Search

Bluebik is trusted by leading organizations

ออกแบบโครงสร้างองค์กร IT ให้เป็น Center of Excellence เพื่อรองรับการทำ Digital Transformation

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวกับภาวะ Disruption หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดำเนินมามากกว่า 2 ปี ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและยากจะคาดเดา ซึ่งกระแส Disruption นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จนนำไปสู่การเร่งปรับโครงสร้าง รูปแบบการทำธุรกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่กลับประสบความล้มเหลวในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด อีกทั้งยังมีปัญหาสำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่มักละเลย คือ การปรับปรุงโครงสร้างแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ที่มักถูกมองว่ามีบทบาทเชิงรับ (Passive) โดยมีหน้าที่หลักเพียงสนับสนุน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในองค์กร แต่แท้จริงแล้วแผนก IT คือ ผู้เล่นสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาองค์กรให้สาม...

รู้จัก HumanOS เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร

การจัดการบุคลากรในองค์กรนั้นมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก พนักงานไม่ถึง 10 คน ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 1 พันคน การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำๆ และสามารถไปทำงานที่เกิดประโยชน์กับองค์กรได้มากขึ้น นอกจากนี้การที่ข้อมูลอยู่ในระบบดิจิทัลยังช่วยลดความผิดพลาดจากการใช้เอกสารภายในบริษัท และยังเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย HumanOS เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยบริษัท IT-CAT เป็นบริษัทคนไทย ซึ่งได้ควบรวมกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อต้นปี 2022 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท IT-CAT มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ HR มากกว่า 10 ปี พัฒนาแพลตฟอร์มแบบ Employee Self Service หรือให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้า-ออกงาน ลางาน คำนวนเงินเดือน ประเมินผลงาน หรือดูประกาศจากบริษัทได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ อีกมากมายที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้ ดังนี้  ตรวจสอบสถานะพนักงานด้วยความแม่นยำ พนักงานสามารถลงเวลาเข้า-ออกงานได้ด้วยตนเอง โดยใช้ Smart Phone ที่มี GPS  เมื่อพนักงานอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับบริษัทถ...

‘Cloud Architecture’ สถาปัตยกรรมแห่งอนาคต เพื่อการยกระดับ IT Platform ให้ยืดหยุ่นกว่าที่เคย-รองรับการใช้งานระบบใหม่ได้ดีกว่าที่คิด

              เมื่อระบบ Cloud Computing กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจ เป็นโซลูชันให้กับงานระบบไอที ตั้งแต่การลดเวลาและขั้นตอนในการขยายเซิร์ฟเวอร์ (Server) ให้สามารถรองรับระบบใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามา ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และตอบโจทย์ความต้องการของทุกขนาดองค์กร แต่การใช้งานระบบคลาวน์ได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพสามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้ จำเป็นต้องมี ‘การออกแบบ Cloud Architecture’ เพื่อดึงศักยภาพในการใช้งานตามต้องการของภาคธุรกิจและสอดรับกับสถานการณ์ที่แต่ละองค์กรต้องรับมือ               ซึ่งการออกแบบ ‘Cloud Architecture’ ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรนั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด ตั้งแต่ การศึกษาว่าระบบคลาวน์นั้นแตกต่างจากโครงสร้างระบบเดิมขององค์กรที่มีการดูแลอุปกรณ์เอง (On-premises) ศึกษาแนวทางในการเชื่อมต่อระบบคลาวน์กับระบบเดิมที่มีอยู่ ศึกษาความต้องการใช้งานขององค์กร ศึกษาการออกแบบความปลอดภัย และศึกษาการประเมินค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม รวมถึงศึกษาข้อควรระวังหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน      ...

8 กันยายน 2022

ปฏิวัติการทำงานยุคดิจิทัลด้วย “CRM” ระบบที่มากกว่าการบริหารความสัมพันธ์กับ “ลูกค้า”

เมื่อพูดถึงคำว่าระบบ ‘Customer Relationship Management หรือ CRM’ คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงระบบไอที ที่สร้างขึ้นเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับ ‘ลูกค้า’ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ CRM ยังถูกมองว่าเป็นระบบที่มีความซับซ้อน เพราะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายในองค์กร มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งวัดผลการตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ได้ยาก และเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น  โดยข้อเท็จจริงแล้ว ระบบ CRM สามารถนำไปใช้งานได้มากกว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะการใช้งานระบบ CRM สามารถครอบคลุมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ อาทิ ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อหรือใช้บริการ (Potential Customer) ผู้ผลิต (Supplier) พนักงานในองค์กร (Employee) และพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น การนำระบบ CRM มาใช้งานควรจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของทิศทางกลยุทธ์ ขององค์กรมากกว่าการนำระบบไอทีมาติดตั้ง เพราะต้องมีการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่เพื่อให้...

6 กันยายน 2022

Voice of Clients : คุณพิศณุ โชควัฒนา บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SUN108

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณพิศณุ โชควัฒนา' กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SUN108 ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการยกระดับระบบไอทีหลังบ้านของตู้กดสินค้าอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีและสังคมไร้เงินสด https://www.youtube.com/watch?v=a4PC1KeO5s8

ทําอย่างไร…ในวันที่ไม่มี SAP Fiori Client บน Public Store ของ Apple และ Google อีกต่อไป

เชื่อว่าทุกองค์กรที่ใช้ระบบ SAP อยู่ คงคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SAP Fiori Client เป็นอย่างดีในฐานะแอปพลิเคชันหลักบนอุปกรณ์มือถือที่ทาง SAP พัฒนาและปล่อยออกมาให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้ตั้งแต่ปี 2013 อย่างไรก็ตาม หลังจากให้บริการ SAP Fiori Client มาร่วม 1 ทศวรรษ บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP อันดับหนึ่งของโลกอย่าง SAP SE ได้ตัดสินใจถอด SAP Fiori Client ออกจาก Apple App Store และ Google Play Store เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ออกประกาศแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบอย่างเป็นทางการผ่าน OSS Note หมายเลข 2992772 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 คำถามสำคัญ….แล้วผู้ใช้งาน SAP ต้องทำอย่างไรต่อไป ? เมื่อไม่มีแอปพลิเคชัน SAP Fiori Client ให้ดาวน์โหลดจาก Public App Stores อีกต่อไปแล้ว หลังจากนี้จะใช้งาน SAP บนอุปกรณ์มือถือได้อย่างไร วันนี้ ‘บลูบิค’ มีคำตอบให้ ดังนี้ 1.ใช้งานผ่าน Web Browser ของอุปกรณ์มือถือ คำแนะนำหลักจาก SAP คือ ให้ใช้งาน SAP Fiori ผ่าน Web Browser ของอุปกรณ์...

23 สิงหาคม 2022

บลูบิค ทุบสถิติรายได้-กำไร โชว์ผลงาน 6 เดือนแรก โตทะลุ 90% สัญญาณบวกแรงทั้งปีตุนแบ็คล็อกกว่า 448 ล้านบาท พร้อมลุยขยายงานเต็มสูบ หลังบอร์ดอนุมัติตั้ง 3 บริษัทลูก รุกงาน ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ดิจิทัลแพลตฟอร์มและบล็อกเชน รวมทั้งงานต่างประเทศ

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร เผย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 เดินหน้าทำนิวไฮทั้งรายได้และกำไร ที่มีรายได้รวม 243.19 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 61.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) ที่มีรายได้รวมจำนวน 126.92 ล้านบาท หรือเติบโต 92% และกำไรสุทธิที่ 30 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นถึง 105% โดยมีสัดส่วนการรับรู้รายได้แบบประจำ (Recurring Income) สูงถึง 46% ของรายได้รวม ในขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/65 (QoQ) มีรายได้รวมที่131.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% และมีกำไรสุทธิที่ 32.94 ล้านบาท เติบโต 15%   โดยแนวโน้มความต้องการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันทั้งในและนอกประเทศยังคงส่งสัญญาณแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มียอดรอรับรู้รายได้จากแบ็คล็อก (Backlog) สะสมอีก 448 ล้านบาท ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง เพื่อรุกขยายงานในประเทศด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ดิจิทัลแพลตฟอร์มและบล็อกเชน รวมทั้งงานต่างประเทศเพื่อให้บริการในภูมิภาคยุโรป มั่นใจผลประกอบการปี 2565...

บลูบิค คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ‘Talent Ecosystem’ และเส้นทางการเรียนรู้ชีวิตการทำงานผ่านมุมมอง “มะเหมี่ยว”

จากจุดเริ่มต้นในวันนั้น… เพราะใครๆ ฝันอยากทำงานกับทีมที่ Active เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคน เปิดโอกาสให้ลองทำสิ่งต่างๆ และพร้อมสนับสนุนให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่ในโลกแห่งการทำงานจริงนั้นไม่ง่ายเลยที่จะเจอบรรยากาศงานที่ดีๆได้แบบนั้น  แต่ “มะเหมี่ยว” Project Management Office Consultant สาวน้อยผู้เคยฝึกงานกับบริษัท Startup และชื่นชอบการเขียนเเผนธุรกิจเป็นชีวิตจิตใจ ได้ค้นพบทั้งหมดนี้แล้วที่ Bluebik  “จะมีสักกี่ที่ ที่ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของการทำธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ได้ทำงานร่วมกับทีมที่เต็มไปด้วยพลังและความสามารถ ทำให้เราอยากเก่งขึ้น อยากโตขึ้น และนี่คือ จุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นที่ปรึกษา PMO ของเรา” ‘Challenges’ ยิ่งพบ-ยิ่งเจอ-ยิ่งเยอะประสบการณ์ หน้าที่หลักของมะเหมี่ยวในการทำงานทีม PMO หรือ Project Management Office คือ การวางแผนงานและกำหนดวิธีการทำงานของแต่ละโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในทีมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ดังนั้น Project Managment ต้องเรียนรู้และเข้าใจใน context ทั้งหมดของโครงการ และประสานงานร่วมกับทีมอื่นๆ ให้ได้ เช่น ถ้าทำโครงก...

19 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย' ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ่านการนำ Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีทั่วประเทศ https://www.youtube.com/watch?v=SUYHEQQSmbI

18 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณครองชัย ตรีสัตย์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณครองชัย ตรีสัตย์' ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการปรับกลยุทธ์โดยใช้นวัตกรรมควบคู่กับ Internet of Things เพื่อมาดูแลระบบหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น https://www.youtube.com/watch?v=7AToZVka7pc

18 สิงหาคม 2022