fbpx

Blogs

Everyday articles for any business to capture and up to date with technological trends and innovative solutions as well as our people stories and inspiration.

#Defi x
...
11 November 2021

‘DeFi’ เกี่ยวข้องกับการเงินได้อย่างไร เมื่อขาดตัวกลางทางการเงิน

ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกรรมทางการเงิน คนส่วนใหญ่คงจะนึกถึง ธนาคาร ที่มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านเงินจากบัญชีหนึ่งไปให้ผู้รับอีกฝั่งหนึ่ง...