fbpx

Insights

Keep up to date with business trends and innovation technology
to unlock idea and drive your business

#Data-driven Organization x
...
7 May 2024

‘Data Governance’ จุดเปลี่ยนการใช้ AI และข้อมูลในธุรกิจ

ในโลกธุรกิจดิจิทัล ข้อมูล (Data) ถือเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset) ที่มิได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญ...