fbpx

Insights

Keep up to date with business trends and innovation technology
to unlock idea and drive your business

#Data Transformation x
...
15 May 2024

Data Democratization แก้คอขวดปัญหาการใช้ข้อมูลในองค์กร

ปัจจุบัน เกือบทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลเพื่อขีดความสามารถของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม องค์กรจำนวนไม่น้อยอาจยังคงเผชิญปัญหาในการนำข้อมูลมาใ...