fbpx

บทความ

อัปเดตข่าวสารและเทรนด์ด้านกลยุทธ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

#Data Governance x
...
31 พฤษภาคม 2024

6 ลักษณะของ Data Quality พร้อมแนวทางสร้างข้อมูลคุณภาพ

ในยุคที่ข้อมูลคือตัวแปรสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ ไม่ว่าจะนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน สร้างโอกาสการขยายตัวใหม่ๆ หรือใช้ในการเทรนโ...

...
30 พฤษภาคม 2024

จัดการข้อมูลไม่ดีผลลัพธ์ไม่เกิด แนวทางแก้ปัญหา Data Management

ในโลกธุรกิจทุกวันนี้ต่างเต็มไปด้วยปริมาณข้อมูลมากมายมหาศาล การบริหารจัดการข้อมูลซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่จะสร้างมูลค่าให้ธุรกิจและขับเคลื่อนการเติบโต...

...
23 พฤษภาคม 2024

ถอดปัญหา..ทำไมองค์กรติดกับดักการสร้าง Data Governance

Data Governance หรือธรรมาภิบาลข้อมูล นับเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดทิศทาง ควบคุม ให้ข้อมูลมีค...

...
6 ตุลาคม 2021

“Data Governance” รากฐานสำคัญขับเคลื่อนองค์กรสู่ Data-Driven Organization

การวางรากฐานขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การออกนโยบายดูแลข้อมูล (Data Policy) 2. กำหนดกลุ...