fbpx

บทความ

#Big Data x
...
25 ธันวาคม 2020

ธุรกิจ B2C เร่งประยุกต์ใช้ Big Data – AI เสริมศักยภาพธุรกิจ

ธุรกิจที่มีปริมาณข้อมูลลูกค้าในมือจำนวนมาก อาทิ ประกันภัย ธนาคาร โทรคมนาคม และอีคอมเมิร์ซ ควรเร่งนำ Big Data และ AI พัฒนาเครื่องมือการตลาด ด้วยระบบ...