fbpx

บทความ

#cloud x
...
11 มิถุนายน 2020

คลาวด์เทคโนโลยีคือพระเอกตัวจริงในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ IT ในช่วง COVID-19

ช่วงวิกฤตเช่นนี้จึงเป็นจังหวะและจุดเริ่มต้นที่ดีของภาคธุรกิจที่จะเริ่มมาใช้ “Cloud computing” เพื่อลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเค...