fbpx
Our people’s stories 22 July 2021

สัมภาษณ์นักเรียนทุน Bluebik Scholarship Program

นอกจากบลูบิคจะมีผลงานโดดเด่นในด้านการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรขนาดใหญ่มากมาย เรายังให้ความสำคัญกับการเติบโตของพนักงานภายในองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน วันนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมอ่านบทสัมภาษณ์ของ แบงค์ – ธนภัทร นิลวัชรมณี Senior Data Consultant จากแผนก Advanced Insight (AI) บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนในการเรียนต่อปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA) ตลอดหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี  รวมถึงมุมมองในการนำความรู้ต่าง ๆ กลับมาเพิ่มศักยภาพให้กับบลูบิค

เริ่มต้นการร่วมงานกับบลูบิค

ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่าบลูบิคเป็นสถานที่ทำงานที่แรกของแบงค์เลย แล้วก็คิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิดที่ได้เลือกที่นี่ จริง ๆ เริ่มต้นจากการที่เราเรียนจบจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกการจัดการ ซึ่งมีความชื่นชอบในวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล (Database) และวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer) ในปี 2019 ประกอบกับช่วงนั้นบลูบิคกำลังขยายบริการด้าน Advanced Analytics & Big Data เราจึงค่อนข้างสนใจและเป็นโอกาสที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบลูบิค

Data Consulting ที่บลูบิคทำอะไรบ้าง

โจทย์ของบลูบิคคือการผลักดันให้ลูกค้าสามารถเก็บข้อมูลและนำไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายศักยภาพในการแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นเราจะไม่ใช่แค่ผู้วางระบบข้อมูล แต่เราจะเป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจในสร้างประโยชน์จากข้อมูลแบบครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม 5 ขั้นตอนของการสร้างประโยชน์จากข้อมูลแบบครบวงจร ได้ที่ https://bluebik.com/our-people/3230

โดยส่วนงานที่แบงค์จะรับผิดชอบเป็นหลักคือในงานของ Data Engineering ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้

  1. Infrastructure Platform – เป็นงานด้านการวางระบบโครงข่ายสำหรับข้อมูลภายในองค์กรเพื่อนำไปใช้งานในแต่ละหน่วยธุรกิจ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเห็นภาพรวมของข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในองค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยออกแบบให้โครงข่ายสามารถรองรับกับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือที่เรียกกันว่า Big Data
  2. Data Modeling – เป็นงานด้านการเอาข้อมูลที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดข้อมูลหรือที่เรียกว่า Cleansing มาออกแบบ เชื่อมต่อเป็นแบบจำลองที่สามารถอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการตลาด เป็นต้น รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังด้วยเช่นกัน
  3. Data Warehouse – เป็นงานด้านการออกแบบและสร้างพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ต่อ ตั้งแต่การนำเข้าของข้อมูลจากทั้งหน่วยงานภายใน เช่น ระบบบัญชี ระบบบุคคล ระบบขาย และข้อมูลจากภายนอก เช่น ดัชนีเศรษฐกิจ ข้อมูลการแข่งขันในตลาด เป็นต้น ให้สามารถรองรับได้หลากหลายรูปแบบ โดยข้อมูลจะถูกคัดกรองก่อนการจัดเก็บ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างมูลค่าได้ เป็นต้น

อะไรเป็นตัวจุดประกายในการเรียนต่อ

หลังร่วมงานกับบลูบิคมานานกว่า 3 ปี เราพบว่าเนื้องานเรามีความเข้มข้นลงลึกยิ่งขึ้น เราเลยอยากเติบโตในสายงานด้านธุรกิจที่ต้องพูดคุยกับลูกค้าและเข้าใจโจทย์ในมุมของธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่มี Value-added ให้กับลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นในการบริหารจัดการงานของทีม และช่วยดูแลบุคลากรของทีมในแต่ละโครงการด้วย จึงกลายเป็นตัวจุดประเด็นสำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจเรียนต่อ เป็นที่มาของการเลือกเรียนปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA) เพื่อนำความรู้ด้านธุรกิจมาเสริมกับความรู้เชิง Technical ด้าน Data ของเรา จะช่วยผลักดันให้สามารถนำเสนอผลงานและการเป็นที่ปรึกษาด้าน Data Consulting ได้อย่างยอดเยี่ยมมากขึ้น

สิ่งที่คาดหวังจากการเรียนต่อและการนำไปปรับใช้กับการทำงาน

เราแบ่งความคาดหวังและแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการทำงานออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่

  1. Business – อย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้นว่าปัจจุบันเราเห็นช่องว่างในการทำงานของเราคือด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจมุมมองธุรกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หากได้มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจมาประกอบรวมกับมุมมองของเทคโนโลยีก็น่าจะทำให้เห็นภาพที่กว้างและสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดให้โครงการที่ทำอยู่และในอนาคต มีการวางแผนที่ครอบคลุมมากขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. Finance – แน่นอนว่าการทำธุรกิจย่อมเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน ดังนั้นเราจึงอยากเรียนรู้วิธีคิดและวิธีการในด้านการบริหารเรื่องงบประมาณต่าง ๆ ทั้งในมุมของลูกค้าในกรณีที่เราเป็นที่ปรึกษาและจำเป็นต้องมีการนำเสนอทั้งประโยชน์ที่ได้รับและต้นทุนในการจัดตั้งแต่ละโครงการขึ้นมา และในด้านการบริหารจัดการงบประมาณภายในทีม เช่น การคำนวณ Man-day ของทีมงานและทรัพยากรของโครงการเป็นต้น
  3. Human Resources – การบริหารจัดการคนภายในทีมทั้งในเชิงของการทำงานที่สามารถควบคุมคุณภาพและกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสื่อสารและการสร้าง Culture ภายในทีมให้ทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมบรรยากาศภายในทีมให้มีความน่าอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จัดการ Work-life-study Balance อย่างไรบ้าง

เนื่องจากหลักสูตรที่แบงค์เลือกเรียนที่ MBA จุฬาฯ จะเป็นการเรียนในช่วงเย็นวันธรรมดา เราก็จะพอจัดเวลาในการทำงานและเวลาเรียนได้อยู่ โดยเริ่มงานให้เร็วขึ้นจากช่วง 9 โมงเช้า ก็จะเปลี่ยนมาเป็น 8 โมงแทน เพื่อให้สามารถจัดการงานในแต่ละวันได้ก่อนเริ่มเรียน และแบ่งวันเสาร์-อาทิตย์ ไว้สำหรับการใช้ชีวิต ซึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีวันเรียนบ้าง ก็คงต้องยอมเหนื่อยไปก่อนสักพักหนึ่งก่อนที่จะเริ่มปรับตัวได้

แต่หลัก ๆ คือการจัดการเวลาให้เหมาะสมและการมีวินัยกับตารางเวลาของเรามากกว่า ถึงแม้ว่าจะเราจะมีหลายอย่างที่ต้องทำมากมายแต่ถ้าหากสามารถจัดลำดับความสำคัญและจัดการงานต่าง ๆ ให้เสร็จได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ได้ ก็จะทำให้เราสามารถควบคุมสมดุลของการทำงาน การเรียน และการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว

ความประทับใจในการร่วมงานกับบลูบิค

จุดเด่นของบลูบิคที่แตกต่างจากที่อื่น

การทำงานที่บลูบิคจะเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งในเชิงของวิธีการทำงานและประเภทอุตสาหกรรมของลูกค้าที่พบเจอ จึงทำให้เราได้มีเรียนรู้ธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ด้วยความที่แต่ละโครงการของบลูบิคมีขอบเขตค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้และมีโอกาสได้เห็นระบบ วิธีการทำงาน และข้อมูลขององค์ใหญ่ ๆ ได้เกือบทั้งหมด เช่น ระบบบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กร ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่อาจหาได้น้อยจากองค์กรอื่น 

โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

อย่างที่ทราบกันว่าแบงค์เป็นคนที่ได้รับโอกาสในการเรียนต่อปริญญาโทและเงินสนับสนุนจากบลูบิค ดังนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่บลูบิคเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับบุคลากรภายในที่มี Passion ในการแสวงหาความรู้และตั้งใจทำงาน

บลูบิคไม่ได้สนับสนุนแค่ทุนสำหรับเรียนต่อเท่านั้น ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมอบรมกับคอร์สเรียนระดับโลกต่าง ๆ เช่น Project Management Professional (PMP) รวมถึงการสอบ Certification อย่าง AWS Certification ที่แบงค์เองก็มีสอบผ่านหลักสูตรและได้ประกาศนียบัตรมาแล้ว เช่น AWS Cloud Practitioner, AWS Solution Architect Associate, AWS Data Analytics Specialty Certification ด้วยเช่นกัน จึงทำให้เห็นได้ว่าไม่แค่การทำงาน แต่บลูบิคเองก็ให้ความสำคัญกับคนในองค์กรด้วยเช่นกัน เพราะอย่างน้อย ๆ ความรู้เหล่านี้ก็จะติดตัวพนักงานไปด้วย

วัฒนธรรมของทีม

บุคลากรของบลูบิคจะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าทุกคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มี Passion ในการทำงานสูง และมีความอดทน จึงทำให้การทำงานแบบทีมเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากทุกคนสามารถส่งมอบงานของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บรรยากาศภายในทีมจะค่อนข้างเป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ที่มี Mindset ที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้การพูดคุยหรือ Brainstorm เรื่องต่าง ๆ ค่อนข้างง่าย สนุก และได้สาระไปพร้อมกัน

สุดท้ายนี้แบงค์ก็ค่อนข้างประทับใจและภูมิใจในการได้ร่วมงานกับบลูบิค เพราะนอกจากบลูบิคจะเป็นสถานที่ทำงานที่ทำให้เราสามารถตื่นเต้นและมี Passion อยู่ได้ตลอดเวลาแล้ว ยังช่วยผลักดันการเรียนรู้ให้เราสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคตอย่างต่อเนื่องจากทั้งจากตัวบริษัทเอง ผู้บริหารที่คอยแนะนำ และเพื่อนร่วมทีมที่สนับสนุนให้บรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยพลังงานด้านบวกอยู่เสมอ

ทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาร่วมงานกับบลูบิค

จากที่เล่าไปทั้งหมดทุกคนอาจได้เห็นแล้วว่าในด้านของความรู้และประสบการณ์ที่จะได้จากบลูบิคนั้นมีมากมายและเข้มข้นอย่างแน่นอน สิ่งที่อยากจะเสริมก็คือเรื่องของ Benefit และ Welfare ต่าง ๆ ของบลูบิคเอง ก็ไม่น้อยหน้าไปจากองค์กรอื่นเช่นเดียวกัน อีกทั้งตอนนี้บลูบิคยังเป็นหนึ่งในองค์กรที่เตรียมพร้อมเข้า IPO และองค์กรกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากใครที่สนใจเข้ามาร่วมงานกับบลูบิคในช่วงนี้ ย่อมได้รับประสบการณ์การทำงานที่น่าจะหาได้ไม่ง่ายจากที่อื่น

ดังนั้นถ้าสาย Data Consulting / Data Engineer คนไหนสนใจมาร่วมงานกันที่ Bluebik ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมและสมัครเข้ามาได้เลยที่ได้ที่ https://bluebik.com/career/big-data-and-advanced-analytics

หรือ Inbox Facebook เข้ามาเพื่อพูดคุยสอบถามข้อมูลกับทีม HR ได้โดยตรง