fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Captcha x
...
9 พฤศจิกายน 2021

CAPTCHA : Catch Robot if you can

เคยสงสัยหรือไม่ ทำไมกว่าจะเข้าถึงบางเว็บไซต์ เราต้องคลิกหาไฟจราจรหรือทางม้าลายในรูปภาพเก้าช่องก่อน แล้วโลโก้ลูกศรสีเทา ฟ้า น้ำเงิน เรียงเป็นวงกลม พ...