fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Data Privacy x
...
29 มีนาคม 2022

สร้างสมดุลอย่างไร ระหว่าง Personalization กับ Privacy

ในยุคที่สินค้าและบริการมีตัวเลือกหลากหลาย การตลาดแบบ Mass Marketing ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อีกต่อไป จึงเป็นโอกาสของการตลาดแบบ Pers...

...
8 มกราคม 2021

Privacy หรือ Security ผ่านมุมมอง Digital Transformation

จากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงนี้ ทำให้หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของ Timeline ผู้ป่วย เพื่อที่จะได้สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขอ...